Avtalsvillkor

Senast uppdaterad 2020-05-19

Avtalsvillkor

1 Supportpaketens innehåll

Baserat på av kunden valt supportpaket omfattar avtalet olika typer av underhåll.

1.1 Uppdatering av plattform

Uppdateringar av CMS sker löpande allt eftersom uppdateringar släpps. För att undvika buggar i uppdateringarna kommer icke-kritiska uppdateringar att installeras först par dagar efter att den släpps. Om en uppdatering av CMS:et eller av webbhotellets mjukvara skulle kräva övriga samt betydande ändringar på hemsidan i t ex installerat tema eller andra plugins görs dessa ändringar till ordinarie pris för utveckling. Innan ett sådant jobb startar skall detta kommuniceras mellan Sitesupport och berörd kund innan arbetet påbörjas.

1.2 Installation av tillägg

Tillägg uppdateras i samband med uppdatering av plattformen enligt 1.1 ovan. En del tillägg kommer inte att kunna uppdateras av orsaker som ligger utanför Sitesupports kontroll. Exempel på dessa anledningar kan vara men är inte begränsade till:

  • Kunden saknar licens för tillägget eller licensen är inte aktiverad
  • En omfattande ändring i kundens infrastruktur behöver göras för att plugin:et ska fungera

1.3 Backup

Webbhotellet håller i regel en backup av hemsidan, men för redundant backup installeras en plugin för att schemalägga och utföra dessa. Sitesupport kan ej ansvara för att samtliga backuper kan användas som en återställningspunkt. Plugin för backup kan endast leveraras till Joomla- eller Wordpress-hemsidor. För Laravel och andra plattformar görs detta efter separat överenskommelse.

1.4 Optimering av laddtider

Sitesupport gör löpande kontroll av hemsidans prestanda samt undersöker och verkställer möjliga ändringar för att förbättra bland annat laddningstider, tillgänglighet, sökmotoroptimering och användarvänlighet. Dessa uppdateringar görs löpande och om det påverkar hemsidans drift eller funktion stäms av med kund innan de verkställs. Dessa ändringar verkställs utan extra kostnad förutom då påverkan av befintlig kod på hemsidan anses för omfattande. De ändringarna görs då mot löpande då gällande timkostnad efter dialog och godkännande från kund.

1.5 Brandvägg

En för CMS:et och installationen lämplig brandvägg kommer att installeras och underhållas. Mjukvarubrandvägg levereras endast till Joomla- eller Wordpress-hemsidor.

1.6 Prioriterad support

För en del av supportpaketen ingår en prioritering i kön av supportärenden. Detta innebär att ditt supportärende prioriteras bland de andra i kön.

1.7 Bättre pris på ny utveckling

Kunder med detta tillvalet får en rabatt om 50 kr/h för utveckling av hemsidan som normalt inte omfattas av supportavtalet. Rabatten dras från gällande timtaxa, för närvarande 875 kr/h exkl moms.

1.8 Utvecklingstimmar per månad

I nivån Super ingår 2 utvecklingstimmar per månad att avropa på valfri funktionalitet eller annan vidareutveckling som normalt inte omfattas av supportavtalet. Timmarna kan sparas max 3 månader varefter de förfaller.

2 Ansvarsförhållanden

2.1 Sitesupports ansvar

Sitesupport ansvarar för att:

  • Utföra de åtgärder som ingår i supportpaketet som kunden beställt
  • Ge support, utveckling och underhåll ska levereras enligt gällande best practice
  • Ge återkoppling på kunds supportärende inom två arbetsdagar. Normal kontorstid är helgfria vardagar mellan 9.00-17.00

2.2 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att:

  • Hålla inloggningsuppgifter till hemsidan och webbhotellet säkra
  • Kommunicera med Sitesupport vid större ändringar som kan komma att påverka supportavtalet eller prisnivån

3 Kommunikationsvägar

Supportärenden skickas per mail till den av Sitesupport kommunicerade mailadressen, för närvarande support@sitesupport.co. Sitesupport ansvarar för att kommunicera om denna adress ändras.

4 Pris och fakturering

Supportavtalet faktureras till en summa och med en intervall som väljs på sidan ”Supportnivåer”. Fakturering sker genom bolaget Humblebrag AB (org. Nr 556911-4837). Avtalet har ingen uppsägningstid men kan sägas upp tidigast den första dagen på en ofakturerad period. Sitesupport skickar faktura till av kund uppgiven mailadress om inget annat avtalas. Skulle fakturan inte betalas kommer en påminnelse att skickas mot en kostnad av 60 kr. Blir inte påminnelsen betald skickas fakturan till inkasso, med inkassokostnader som följd.

5 Begränsningar

Sitesupport kan inte hållas ansvarig för eller påverka eventuell nedtid, dataförlust eller funktionsfel som ligger utanför dennes kontroll eller där fel beror på valt webbhotell, kod från tredje part eller kunden själv.

6 Uppsägning och prisändringar

Uppsägning kan ske både av kund och Sitesupport och skall göras per mail till den av part kommunicerade och senast kända epost-adressen. Sitesupport förbehåller sig rätten att justera priser, omfattning och tillägg under avtalstidens gång. Prisändringen gäller då från av kunden nästkommande avtalsperiod. Avtalet gäller för angiven domän och en (1) installation av CMS:et eller ramverket om den omfattningen som definieras på sidan 2. Om förutsättningarna skulle förändras har Sitesupport rätt att justera prisnivå efter ett godkännande från kunden. Om kunden inte godkänner den nya prisnivån äger Sitesupport rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Eventuell inbetald avgift återbetalas ej.

7 Integrationsklausul

Kontraktet omfattar hela överenskommelserna mellan parterna med avseende på innehållet och ersätter alla tidigare (eventuella) överenskommelser, korrespondens eller andra åtaganden relaterade till detta.

8 Tvist

Uppkommer tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammangängande rättsförhållande kan tvisten avgöras i allmän domstol.

9 Force majeure

Yttre händelser utanför parternas kontroll (t ex myndighetsåtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof) och som inte endast är av tillfällig natur och som förhindrar uppdragets genomförande berättigar vardera parten att helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för den andra partern.